Web'n'Roll Digital

Web'n'Roll Digital

Opći uvjeti poslovanja

Sljedeći uvjeti primjenjuju se isključivo na Naručitelje usluga izrade internet stranica, grafičkog dizajna te razvoja aplikacija: Pripadajući uvjeti primijenit će se između Izvršitelja i Naručitelja usluge tj. naručitelja izrade internet stranica, grafičkog dizajna odnosno razvoja aplikacija (u daljnjem tekstu mogu biti spominjani kao Projekt). Ovi Uvjeti, vrijede prihvaćanjem ponude ili potpisivanjem ugovora između Izvršitelja i Naručitelja uz temu rada na Projektu te zamjenjuje sve prethodne sporazume, dogovore, zahvate ili prijedloge, pisane ili usmene, a vezane uz istu temu. Nikakvo usmeno objašnjenje ili informacije dobivene od bilo koje strane ne mogu mijenjati tumačenja odredbi ovih Uvjeta. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Naručitelj se oslanja isključivo na odredbe navedene u Uvjetima.

Odobrenje; garancija kvalitete

Izvršitelj će Naručitelju na odobrenje dostaviti koncept dizajna naslovne internet stranice u računalnom grafičkom obliku, na testnoj domeni i demo serveru. Naručitelj prihvaća da je upoznat da će sve podstranice biti dizajnirane po uzoru na naslovnu stranicu, osim ako je drugačije ugovoreno. Velična teksta, boje i općenito izgled internet stranica ovise o korisnikovom pregledniku, rezoluciji ekrana i postavkama istog. Ukoliko nije drugačije definirano, Naručiteljeve internet stranice nisu posebno pripremane za ispis iz internet preglednika.

Izvršitelj će Naručitelju ponuditi maksimalno dvije (2) verzije dizajna. Svaki dodatan koncept izlazi iz okvira ovih uvjeta i naplaćuje se po dogovoru. Onog trenutka kada Naručitelj odobri dizajn, počinje ubacivanje sadržaja koji je dostavljen od strane Naručitelja, a svaka dodatna izmjena nakon postavljanja stranice online na domenu Naručitelja naplaćuje se po dogovoru.

U slučaju programskih radova – što se u ovom slučaju odnosi na izradu računalnih i web aplikacija, odnosno na radove koji se vrše na već postojećim Projektima – Naručitelju se može omogućiti uvid u trenutno odrađene radove na zahtjev Naručitelja ili po ranije ugovorenom rasporedu.

Pri dovršetku radova na Projektu, Izvršitelj će Naručitelju ispostavit račun za preostali iznos uplate. Naručitelju se na raspolaganje stavlja 8 dana kako bi pažljivo proučio Projekt, testirao sve funkcije, provjerio sve poveznice i naposlijetku obavijestio Izvršitelja o eventualnoj potrebi za korekcijama koje zahtijeva, odnosno o odobrenju Projekta. Izvršitelj će manje zahvate na korekciji izvršiti besplatno, pod uvjetom da su zahtjevi za izmjenama razumni, odnosno da ne podrazumijevaju osjetan odmak od originalno ugovorenih stavki. Ukoliko u roku 8 dana ne primi odgovor od Naručitelja, Izvršitelj će Projekt smatrati odobrenim i dovršenim. Svaki naknadni zahtjev za dodatnim zahvatima bit će naplaćen po dogovoru.

U slučaju da Naručitelj pri dovršenju projekta nema osiguran smještaj za izrađene Internet stranice i/ili Web aplikacije, iste Naručitelju na njegov zahtjev mogu biti dostavljene na CD-u, USB memoriji ili slanjem na e-mail adresu.

Tehničke i druge zahtjeve Naručitelja Izvršitelj će uzeti u obzir samo u mjeri u kojoj su mu potrebni kako bi mogao pružiti i isporučiti ugovorene usluge.

Rokovi

Izvršitelj će učiniti sve potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi za dovršetak Projekta. Naručitelj mora imati na umu činjenicu da nedostatak suradnje i kašnjenje u predaji materijala (tekstovi, slike i sl.) mogu uzrokovati osjetno kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove. Izrada otpočinje prihvaćanjem ponude (te uplatom 50% ukupnog iznosa avansno, ukoliko se radi o modelu naplate 50-50). U slučaju ne dostavljanja svih potrebnih materijala za izradu projekta u roku 15 dana od početka projekta, zadržavamo pravo prolongiranja roka izrade sukladno aktualnim projektima.

Uvjeti plaćanja

Cijena može biti određena u fiksnom iznosu ili po naplativim satima.

Ukoliko se radi o fisknom iznosu moguća su dva modela plaćanja:

Model 100 – Naručitelj uplaćuje 100% iznosa nakon završetka projekta i prije postavljanja stranice online na server ili domenu Naručitelja.

Model 50-50 – Naručitelj uplaćuje 50% ukupnog iznosa avansno, a preostalih 50% nakon završetka projekta i prije postavljanja stranice online na server ili domenu Naručitelja.

Za pruženu i isporučenu uslugu Naručitelj se obvezuje Izvršitelju platiti cijenu usluge u skladu sa rokovima dospijeća iz računa.

Računi se izdaju u skladu sa odredbama Zakona o PDV-u i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama i to odmah po isporuci pojedinačne usluge, a u slučaju višestrukih isporuka u obračunskim razdobljima i to posljednjeg dana u mjesecu za isporuke obavljene u tekućem mjesecu, sve ovisno o odluci Izvršitelja. U slučaju ne plaćanja usluga po dospijećima Izvršitelj usluga će obračunati zakonsku zateznu kamatu radi zakašnjelog plaćanja u skladu sa odredbama Ovršnog zakona i Zakona o obveznim odnosima, kao i daljnje i troškove slanja opomene u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnog nagodbi i troškove ovršnog postupka.

U slučaju dugoročne poslovne suradnje i/ili sklapanja ugovora, Izvršitelj zadržava pravo na povećanje cijene usluga na osnovu i korištenjem Stope inflacije izračunate na temelju podataka indeksa potrošačkih cijena (dalje u tekstu: CPI indeks) kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, za cijelo razdoblje trajanja poslovne suradnje. Indeksiranu cijenu Naručitelj je dužan plaćati nakon službene objave CPI indeksa. Ako CPI indeks više ne bude objavljivan barem na godišnjoj razini, tada će Izvršitelj izabrati indeks koji odražava (što je više moguće) CPI indeks i u tom slučaju tako izabrani zamjenski indeks biti će indeks koji će se nadalje primjenjivati. Smanjenje CPI indeksa neće imati kao posljedicu smanjenje ugovorene cijene usluga.

Dogovorena cijena usluge ne obuhvaća materijalni trošak koji nije bilo moguće predvidjeti u trenutku ugovaranja cijene. Ako bi takav trošak trebao naknadno nastati, Izvršitelj će Naručitelja obavijestiti o potrebi podmirenja takva troška. Ako se usluga može izvršiti bez tog materijalnog troška, Naručitelj ima pravo odbiti nadoknaditi takav trošak, ali ne može pozivati Izvršitelja na odgovornost ako bi kvaliteta usluge bila manja od očekivane odnosno od kvalitete koja je trebala biti da je takav trošak bio podmiren. U ovom slučaju Naručitelj nema pravo na sniženje cijene usluga, već je dužan cijenu usluga platiti u cijelosti. Ako se usluge ne može izvršiti bez tog materijalnog troška, Izvršitelj ima pravo obustaviti isporuku usluga i naplatiti cijenu usluga razmjerno do tad utrošenom vremenu za pružanje usluga, a Naručitelj ne može odbiti platiti tako obračunatu cijenu usluga. Materijalni trošak Naručitelj može podmiriti osobno ili po Izvršitelju. Ako je takav trošak podmirio Izvršitelj, ovisno o njegovoj odluci isti će se obračunati u cijenu usluge i za taj trošak će se cijena usluge povećati ili će pak biti označen kao prolazna stavka plaćena u ime i za račun Naručitelja u kojem slučaju će Naručitelj biti dužan plaćeni iznos nadoknaditi Izvršitelju.

Projekt, web stranica, web trgovina, logo, slike, programski kod i sav ostali rad vezan uz Projekt Naručitelju neće biti isporučeni prije nego se izvrši kompletna uplata sredstava.

Materijali

Naručitelj je odgovoran za dostavu svih materijala potrebnih za izradu Projekta. Sav materijal (tekstovi i slike) mora biti dostavljen u digitalnom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno ili naglašeno od strane Izvršitelja prilikom dogovaranja projekta. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka naplaćuju se po dogovoru. Fotografije za web stranicu moraju biti u JPG ili PNG formatu. Dodatna obrada materijala (tekstova i slika) naplaćuju se po dogovoru. Naručitelj je odgovoran za nabavku svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu Projekta i njihovo isporučivanje Izvršitelja. Ukoliko materijali zahtijevaju isticanje autorskih prava, Naručitelj je dužan identificirati navedene materijale i Izvršitelju dostaviti potrebne tekstove za napomene vezane uz autorska prava. Naručitelj prihvaća nadoknaditi štetu Izvršitelju i izuzeti Izvršitelja od svih potraživanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja od autorskih prava, kršenja zaštitnih znakova, kršenja prava na privatnost ili zbog klevete, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala.

Vlasništvo, autorska prava i obveze

Nakon što Naručitelj uplati puni iznos računa:

Za usluge dobavljene od strane Izvršitelja a pružene od treće strane, Naručitelj se obvezuje prihvatiti Uvjete poslovanja i licencne ugovore treće strane u potpunosti.

Kada je to potrebno, a po zahtjevu Izvršitelja, Naručitelj je obvezan odgovoriti na zahtjeve i upite Izvršitelja i dostaviti mu sve zatražene, vjerodostojne, potpune i istinite informacije, tehničke podatke i specifikacije, dokumentaciju i druge podatke. Naručitelj se obvezuje postupati u skladu sa rokovima određenim od strane Izvršitelja, odnosno u razumnim i primjerenim rokovima. Ako sigurnosni zahtjevi zahtijevaju preuzimanje podataka i informacija sigurnosnim kanalima bilo od strane Naručitelja ili Izvršitelja, takav prijenos podataka i informacija će se obaviti putem tih kanala. Ako Naručitelj zakasni sa isporukom zatraženih podataka iz ovog članka ili onemogući Izvršitelju pristup sigurnosnim kanalima ili na koji drugi način ne dostavi zatražene podatke Izvršitelju posljedica čega je i zakašnjenje Izvršitelja, Izvršitelj neće snositi odgovornost za zakašnjenje u isporuci, a Naručitelj će neovisno o zakašnjenju Izvršitelja biti dužan platiti cijenu usluge. Naručitelj mora odmah obavijestiti Izvršitelja ako se promijeni bilo koja dostavljena informacija, dokumentacija i/ili podatak ili ako ne postoji mogućnost sigurne predaje podataka. Izvršitelj neće odgovarati za štetu u slučaju da je Naručitelj postupio suprotno ovoj obvezi, a Naručitelj će biti dužan nadoknaditi Izvršitelju usluga iznos cijene usluge neovisno o nedostacima iste ako su nedostaci posljedica ponašanja Naručitelja. Ako usluge nisu mogle uopće biti pružene radi ne davanja podataka i/ili nemogućnosti Izvršitelja da pristupi sigurnosnim kanalima Naručitelja, Izvršitelj neće snositi odgovornost za ne pružanje i ne isporuku usluga, a Naručitelj neće imati obvezu platiti cijenu usluga kao naknadu štete.

Otkazivanje naručenih usluga

Naručitelj i/ili Izvršitelj mogu u bilo kojem trenutku zatražiti otkazivanje radova na naručenim uslugama. U slučaju prekida rada na Projektu, Izvršitelj zadržava svo vlasništvo i prava na posao odrađen do trenutka otkazivanja.

Otkazivanje od strane Naručitelja

Naručitelj ima mogućnost otkazivanja usluga. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se Izvršitelju preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Izvršitelja. Izvršitelj će po primitku zahtjeva prestati vršiti sve ugovorene poslove. Danom dostave Otkaza Izvršitelju smatra se dan predaje preporučene poštanske pošiljke tvrtci određenoj za dostavu pismene pošiljke ili e-maila . U slučaju otkazivanje od strane Naručitelja Izvršitelj nije dužan povratiti uplaćena sredstva.

Otkazivanje od strane Izvršitelja

Izvršitelj zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Projektu, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Projektu, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Naručitelja. Izvršitelj može otkazati projekt iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, ali ne limitirajući se na lošu suradnju s Naručiteljem te osjetna kašnjenja u predaji materijala Izvršitelju.

Također, Izvršitelj može obustaviti isporuku usluga i/ili prestati sa pružanjem usluga koje su u tijeku i/ili odbiti narudžbu usluga i/ili raskinuti tekući ugovor u slučaju da:

Naknada štete

Ni pod kojim okolnostima Izvršitelj neće biti odgovoran ili kažnjen za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kažnjivu štetu nastalu iz Naručiteljeva korištenja Izvršiteljevih usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neispunjavanje rokova, gubitak prihoda, prekid rada servera te zlonamjerne aktivnosti korisnika (hakera). Naručitelj prihvaća nadoknaditi štetu Izvršitelju i izuzeti Izvršitelja od bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili šteta proizašlih iz Izvršiteljeveg korištenja bilo kojeg materijala predanog od strane Naručitelja.

Mjesto i nadležnost suda

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovog Ugovora, ukoliko je to potrebno, rješavati na nadležnom sudu u Dubrovniku.

Napomena

Naručitelj je suglasan s time da Izvršitelj može koristiti Projekt na način da ga prikaže na Izvršiteljevim internet stranicama. Jednako tako, Naručitelj je suglasan s time da Izvršitelj postavi Naručitelja na listu korisnika njegovih usluga koja se prezentira posjetiteljima Izvršiteljevih internet stranica.

Jamstva

Svi radovi na ugovorenom Projektu bit će izvršeni na profesionalan i stručan način, u skladu sa standardima struke te u skladu sa specifikacijama. Naručitelj je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

Izvršitelj ne jamči da će funkcije sadržane u izrađenom Projektu biti bez prekida ili bez grešaka ukoliko nije dogovoreno održavanje web stranice. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti Projekta je na Naručitelju ukoliko samostalno održava svoju web stranicu/web trgovinu. Izvršitelj ne snosi odgovornost niti je obvezan nadoknaditi štetu Naručitelju i/ili trećim osobama radi nestručnoga i/ili nezakonitog korištenja isporučenih usluga.

Održavanje

Projekt ne uključuje nikakav paket održavanja, ukoliko isti nije ugovoren. Svi radovi vezani uz održavanje web stranice ili web trgovine bit će naplaćeni po dogovoru.

Edukacija/administracija web stranice

Web stranice izrađujemo u Wordpressu ili nekom drugom CMS sustavu za samostalnu administraciju tj. ažuriranje sadržaja na web stranici. Naša tvrtka kao izvršitelj usluge izrade web stranica nije dužna Naručitelju i njenim zaposlenicima držati besplatnu edukaciju o ažuriranju i administraciji web stranice. Ukoliko Naručitelj nema potrebno znanje ili web administratora unutar tvrtke možemo ponuditi ugovor o održavanju web stranice ili ponuditi uslugu edukacije.

Komunikacija

Poslovna komunikacija za izradu projekta ili održavanje web stranice mora biti isključivo putem e-mail korespondencije ili telefonskog poziva. Izvršitelj nije dužan odgovarati niti zaprimati materijale putem sms-a, Whatsapp, Viber ili Skype aplikacije.

Prihvaćanje uvjeta

Opći uvjeti su obvezujući za ugovorne strane i opunomoćenike. Ovi Uvjeti mogu biti dopunjeni, izmijenjen ili opozvani u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, isključivo potpisanim sporazumom ugovornih strana.

Naslovi stavaka su uključeni isključivo radi lakšeg snalaženja. Ako postoji konflikt između naslova i teksta ovih Općih uvjeta, naslov će se izuzeti iz tumačenja. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta, iz bilo kojeg razloga, bude proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to neće utjecati na ostale odredbe ovih Općih uvjeta. Naprotiv, preostale odredbe u potpunosti su odvojene I bit će tumačene na način kao da nevažeće odredbe nisu sastavni dio ovih Općih uvjeta. Svaka obavijest za koju se po odredbama ovih Općih uvjeta zahtijeva da bude dostavljena u pisanom obliku mora biti poslana preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Izvršitelja.